TUECS | Ynghylch

Beth yw TUECS?


TUECS yw acronym The Uberization of Europol's Cybercrime Strategy. Mae'n brosiect a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd o dan gytundeb grant Cymrodoriaethau Unigol Marie Sklodowska Curie Actions rhif 886141.


Amcanion


Wrth i seiberdroseddu byd-eang barhau i dyfu, nid yw darparu diogelwch mewn seiberofod yn hawdd i lawer o lywodraethau. Mae ganddynt brinder sgiliau seiber a diffyg adnoddau i fynd i’r afael â seiberdroseddau. Yn yr amgylchedd seiberddiogelwch newydd hwn, mae angen cefnogaeth sefydliadau anllywodraethol ar lywodraethau i ddefnyddio adnoddau prin yn y sector cyhoeddus a phreifat yn effeithlon ar gyfer diogelwch y cyhoedd. O ganlyniad, mae modelau llywodraethu seiberddiogelwch newydd yn hanfodol i wella partneriaethau cyhoeddus-preifat (P3).


Yn hyn o beth, Europol yw’r asiantaeth blismona gyntaf i ddatgan eu bod wedi bod yn defnyddio rhannu economi fel model P3 newydd i fynd i’r afael â rhai seiberdroseddau. Mae’r model llywodraethu seiberddiogelwch newydd hwn yn syniad sy’n torri tir newydd mewn gweinyddiaeth gyhoeddus a gellir ei addasu mewn llawer o feysydd llywodraethu cyhoeddus. Er bod diddordeb cynyddol mewn rhannu economi yn y maes masnachol, mae rhannu economi yn gysyniad ymchwil nad yw’n cael ei astudio ym maes llywodraethu cyhoeddus.


Yn seiliedig ar y bwlch gwybodaeth hwn, nod TUECS yw archwilio i ba raddau y mae Europol yn addasu rhannu economi i hwyluso rhannu adnoddau rhwng actorion cyhoeddus a phreifat wrth fynd i’r afael â seiberdroseddu?


Mae'r prosiect yn archwilio tri maes seiberdroseddu mawr: meddalwedd gwystlo; crypto-wyngalchu, a chamfanteisio'n rhywiol ar blant ar-lein y mae Europol eisoes wedi gwthio actorion cyhoeddus a phreifat i gydweithredu.


Canlyniadau bwriedig


Disgwylir i TUECS effeithio'n sylweddol ar y wybodaeth ar e-lywodraethu a theori rhannu economi. Am y tro cyntaf, mae'r ymchwil hwn yn archwilio rhannu economi ym maes seiberddiogelwch. Mae'n dilyn dull rhyngddisgyblaethol sy'n integreiddio fframwaith cysyniadol o economeg i wleidyddiaeth. Mae'r prosiect ymchwil yn rhoi persbectif newydd y gellir addasu rhannu economi i lywodraethu cyhoeddus i wella P3.


Bydd yr ymchwil hwn yn dangos rôl cyfryngwr ar-lein Europol ym maes seiberdroseddu. Bydd yn ei alluogi i weithredu fel gosodwr agenda mewn meysydd troseddau penodol a sensitif a phwysleisio ei pherthynas ag actorion sy’n ymwneud â’r gymuned seiberddiogelwch gymhleth. Bydd nid yn unig yn edrych ar y drafodaeth i egluro gosod agenda Europol ond hefyd ar arferion sy’n ffurfio’r ddeddf gydweithredu newydd hon. Bydd dadansoddi safbwyntiau sy’n wynebu actorion trwy gydol y gwaith maes helaeth yn darparu dadansoddiad beirniadol o'u perthnasoedd a'u heriau sylfaenol yn y gymuned seiberddiogelwch ar-lein.


Mae’r prosiect ymchwil yn cymryd llwyfannau rhannu economi Europol fel labordy i ddeall yn well y trawsnewidiadau gwleidyddol a digidol cyfoes ym maes llywodraethu seiberddiogelwch. Am y rheswm hwnnw, bydd yr ymchwil hwn yn cyfoethogi ffyrdd o feddwl am, creu a mynd at gysylltiadau rhwng actorion cyhoeddus a phreifat yn ogystal â rhwng sefydliadau'r UE, gan nodi cryfderau a gwendidau ar lefel sefydliadol a gweithredol yn y model cydweithredu arloesol newydd P3 hwn. Bydd y prosiect yn cynhyrchu canfyddiadau polisi-berthnasol sylweddol ar gyfer P3 yn y parth seiberddiogelwch. Bydd yn astudiaeth flaenllaw yn ei maes ac mewn meysydd polisi neu sectorau eraill sy’n dioddef i ddatblygu doniau newydd yn fewnol a chwilio am weithlu medrus wedi’i gontractio’n allanol.


Bydd canfyddiadau gwyddonol yr ymchwil arfaethedig ar rôl cyfryngol Europol wrth atal seiberdroseddu yn datgelu deinameg rhannu economi fel model cydweithredu amlbleidiol. Bydd yn ysbrydoli ymchwilwyr eraill mewn disgyblaethau gwyddoniaeth wleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol sydd â diddordeb mewn digideiddio modelau llywodraethu amlochrog. Gallant elwa o'r ymchwil hwn gan ddefnyddio'r un model damcaniaethol i gyffredinoli eu canfyddiadau empirig.


At hynny, archwilir model rhannu economi yn gyffredinol mewn disgyblaethau busnes ac economeg. Bydd yr ymchwil hwn, fodd bynnag, hefyd yn integreiddio rhannu economi â disgyblaethau gwyddorau cymdeithasol eraill, gan gynnwys Astudiaethau Ewropeaidd (proses llunio polisi Ewropeaidd), Polisi Cyhoeddus (system lywodraethu Ewropeaidd), Cysylltiadau Rhyngwladol (P3 digidol), Astudiaethau Diogelwch (ffurfiant diddordeb a bygythiadau rhwng actorion amlochrog) sydd â chyd-destun gorgyffwrdd. Mae’r bwlch adnoddau mewn ymchwiliadau seiber yn thema arall y mae’r ymchwil hon yn ymwneud ag ef. Mae'r model damcaniaethol a gynigir yn yr ymchwil hwn yn darparu ateb cynaliadwy i'r P3 mewn plismona. Felly, bydd ffocws yr ymchwil hwn ar lwyfan cydweithredu hefyd yn cyfrannu at astudiaethau plismona a chyfiawnder troseddol.


Prif Yymchwilydd

Dr Ethem Ilbiz


Mae Dr Ethem Ilbiz yn Uwch Gymrawd Ymchwil Marie Curie ym Mhrifysgol De Cymru yn y Ganolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch.

Gwnaeth ei PhD ym Mhrifysgol Nottingham yn yr Ysgol Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn rhychwantu arddangosiadau ymarferol o faterion ar groesffordd technolegau aflonyddgar ac e-lywodraeth.

Mae ei brosiectau ymchwil diweddar yn cynnwys rhannu economi, P3, meddalwedd gwystlo, crypto-wyngalchu, camfanteisio'n rhywiol ar blant ar-lein, blockchain, amgryptio a rhyfela hybrid.

Cyswllt: [email protected]