Swyddogion heddlu Wiltshire yn dechrau prentisiaeth gradd newydd

Wiltshire Police (1).jpg

Mae Heddlu Wiltshire wedi croesawu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr sydd hefyd yn swyddogion heddlu yr wythnos hon, yn rhan o raglen hyfforddi cwnstabliaid yr heddlu, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru (PDC).

Mae'r rhaglen hyfforddi yn cynnig gradd brentisiaeth tair blynedd mewn heddlua, neu ddiploma dwy flynedd ar gyfer rhai sydd eisoes yn meddu ar radd.

Mae'r llwybrau derbyn cenedlaethol newydd ar gyfer cwnstabliaid yr heddlu wedi'u pennu gan y Coleg Heddlua i safoni lefelau cymwysterau proffesiynol swyddogion yr heddlu. Mae PDC yn gweithio ar y cyd gyda Heddlu Wiltshire i ddarparu'r hyfforddiant o bencadlys y Llu yn Devizes. 

Daeth y 40 myfyriwr i bencadlys yr heddlu ar eu diwrnod cyntaf (ddydd Llun 29 Mehefin) i gael sesiwn friffio, i gasglu eu cit ac i gael eu croesawu i Wiltshire gan y Dirprwy Brif Gwnstabl, Paul Mills, a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Wiltshire a Swindon, Angus Macpherson. Oherwydd Covid-19, bydd yr ychydig wythnosau cyntaf o hyfforddiant yn digwydd ar-lein ac mae cwricwlwm y cwrs wedi cael ei addasu at y diben hwn.

Dywedodd y DBG Paul Mills: "Mae ein hyfforddwyr wedi gwneud gwaith gwych i sicrhau bod y rhaglen hyfforddiant newydd yn weithredol ar-lein, gan weithio ochr yn ochr â'n partneriaid ym Mhrifysgol De Cymru.

"Rwy'n falch o groesawu'r myfyrwyr cyntaf i ddilyn y cynllun prentisiaethau gradd neu'r diploma i raddedigion newydd ac rwy'n dymuno'n dda iddynt gyda'u gyrfaoedd gyda’r heddlu.  Mae cyflwyno'r rhaglen yn arwydd pwysig o’r datblygiadau sy’n digwydd i heddlua yn y wlad hon, gyda'r holl recriwtiaid newydd bellach yn graddio gyda chymhwyster lefel gradd mewn heddlua."

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Angus Macpherson, a ddechreuodd ei yrfa fel prentis gyda Hoover, o’r farn bod cyflwyno prentisiaethau gradd yr heddlu o fudd mawr iawn i’r llu.

Dywedodd: "Rwy’n llwyr gefnogol i brentisiaethau. Mae'r rhaglen hyfforddi yn uchelgeisiol a bydd o fudd i'n swyddogion, yr heddlu yn gyffredinol a'r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae hefyd yn dangos bod plismona yn waith anodd, sy'n gofyn am sgiliau a gwybodaeth proffesiynol."

Mae pump ar hugain o'r myfyrwyr newydd yn dilyn y cynllun prentisiaeth gradd a bydd y 15 sydd eisoes yn meddu ar radd yn dilyn y cwrs diploma – maen nhw i gyd yn swyddogion heddlu llawn o’r diwrnod cyntaf un.

Yn ystod y 23 wythnos o hyfforddiant cychwynnol, byddan nhw’n  astudio gyda'i gilydd mewn grwpiau cymysg, cyn ymuno â thimau heddlua cymunedol dan ofal tiwtor i barhau â'u hastudiaethau academaidd, gydag amser dysgu wedi'i ddiogelu, ynghyd â bod yn swyddogion heddlu llawn amser.

Ychwanegodd yr Athro Peter Vaughan, Cyfarwyddwr Projectau Strategol:  Heddlua a Diogelwch Prifysgol De Cymru: "Mae'n wych cael croesawu’r criw cyntaf o swyddogion fydd yn cwblhau’r rhaglen hyfforddi gyda ni, yn enwedig ar adeg mor dyngedfennol i wasanaethau brys y DU wrth i ni ymateb i bandemig Covid-19.

“Mae hon yn un o bump o heddluoedd rydyn ni’n gweithio gyda nhw yng Nghymru a Lloegr, mewn partneriaeth â’r Coleg Heddlua.  A minnau wedi bod yn Brif Gwnstabl fy hun, rwy’n credu y bydd y cynnig hwn yn ffordd o broffesiynoli’r gwasanaeth heddlu ymhellach ac edrychwn ymlaen yn eiddgar at gydweithio dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.” 


"Rwyf wedi bod eisiau ymuno â'r heddlu erioed"

Ollie Venton, 21, yw'r cyntaf i fynd yn ei flaen o fod yn gadet i fod yn Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu i fod erbyn hyn yn Swyddog Heddlu, i gyd gyda Heddlu Wiltshire. Pan oedd yn 14 oed, ymunodd â’r garfan gadetiaid gyntaf erioed yn Swindon ar ôl bod mewn noson yrfaoedd yn yr ysgol, a bu ganddo ddiddordeb mewn gyrfa yn yr heddlu erioed.

Dywedodd: "Mae hon yn adeg wych i ymuno â'r swyddogion rheolaidd, ar ôl bod yn Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn Swindon ers 18 mis. Rwy'n edrych ymlaen at ddechrau'r brentisiaeth newydd, y dull strwythuredig mae'n ei gynnig a chael llwybr gyrfa clir."

"Mae'n bryd i fi fy mhrofi fy hun"

Mae Jennie Howells yn newydd i Wiltshire, wedi gyrfa 12 mlynedd yn y fyddin y tu cefn iddi gyda’r Peirianwyr Brenhinol. Ers iddi ddychwelyd i’r DU o'r Almaen, mae wedi ennill profiad yn gweithio i’r GIG ac uned cynenedigol yr ysbyty lleol yn Frimley, Surrey. Fel cyn-filwr a mam i ddau, mae Jennie yn llawn cyffro o gael y cyfle - yn 37 oed - i gychwyn ar yrfa newydd yn y maes heddlua.

Dywedodd: "Mae bod yn swyddog heddlu yn apelio’n fawr iawn ata i. Rwyf am gael effaith gadarnhaol ar y gymuned a bydd yn braf profi i'r plant y galla i wneud hyn, hefyd! "

"Mae hwn yn gyfle gwych"

Mae Philip Johnson, sy’n 20 oed, yn dechrau ar y brentisiaeth heddlua ar ôl 18 mis yn gweithio yng Nghanolfan Droseddau a Chyfathrebu Devizes, yn ymdrin â galwadau 999 ac 101. Gwnaeth gais  o Academi Clarendon yn Trowbridge yn syth ar ôl gwneud ei Lefel A ac roedd yn falch iawn o’r cymorth a gafodd  gan dîm Gweithredu Cadarnhaol y Llu, a gefnogodd ei gais.

Dywedodd: "Rwy'n edrych ymlaen at weithio ar y modiwlau hyfforddi. Mae gyrfa fel swyddog heddlu yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth, ac yn enwedig i helpu’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau."