Policing website Banner Security Abstract GettyImages-1210303565.jpg

Aelodau

USW Academics

Professor Christian Kaunert

Yr Athro Christian Kaunert, Cyfarwyddwr y Ganolfan Rngwladol Plismona a Diogelwch a Chadeirydd presennol Jean Monnet mewn Plismona a Gwrthderfysgaeth yn Ewrop, sy’n arwain yr Ymchwil i Derfysgaeth a Diogelwch yn y Ganolfan. Mae'r Athro Kaunert yn arbenigwr ar wrthderfysgaeth ar ôl ymchwilio a chyhoeddi'n eang.Colin Rogers (1).jpg


Yr Athro Colin Rogers sy'n arwain y llinyn Ymchwil Plismona. Yn gyn-arolygydd heddlu gyda Heddlu De Cymru gyda 30 mlynedd o wasanaeth, mae meysydd arbenigedd yr Athro Rogers yn cynnwys partneriaethau diogelwch cymunedol, atal troseddau sefyllfaol, dyfodol plismona, addysg yr heddlu a hefyd llywodraethu ac atebolrwydd yr heddlu


Brian Blakemore (1).jpg


Brian Blakemore, Pennaeth Cyswllt Gofal Cymunedol
Diddordebau ymchwil: Gwerthusiad o weithgareddau plismona, strategaethau, ymgyrchoedd, arferion gwaith a recriwtio; rôl addysg uwch wrth ddatblygu gwasanaeth heddlu proffesiynol; plismona seibr derfysgaeth ac eithafiaeth, ac economeg amgylcheddol.Dr James Gravelle _2096.jpg


Dr James Gravelle, Deon y Gyfadran Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol
Diddordeb ymchwil: Tasgio Unedau Rheoli Galw , gwybodaeth gymunedol a defnyddio gwirfoddolwyr.Peter Vaughan_31725.jpg


Yr Athro Peter Vaughan, QPM, Cyfarwyddwr Prosiectau Strategol ar gyfer Plismona a Diogelwch. Mae Peter yn gyn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru. Mae’n goruchwylio grŵp profiadol o ymchwilwyr heddlu, academyddion ac ymarferwyr yn y Ganolfan yn ogystal ag arwain datblygiad partneriaeth y Brifysgol gyda heddluoedd ledled Cymru a’r DU.


Dr Ethem Ilbiz.jpg


Dr Ethem Ilbiz, Cymrawd Marie Curie
Diddordebau ymchwil: brwydr Europol yn erbyn seiberdroseddu yng nghyd-destun Uberization. Dr Ilbiz yw prif swyddog prosiect TUECS.


Joana de Deus Pereira (4).jpg


Dr Joana de Deus Pereira, Cymrawd Marie Curie
Diddordebau ymchwil: sut ac i ba raddau y mae'r diwydiant diogelwch yn siapio'r polisi mudo Ewropeaidd.


Eyene.jpg

Dr Eyene Okpanachi, Cymrawd Marie Curie
Diddordebau ymchwil: heriau mudo dychwelyd yn Affrica yn oes argyfyngau cymhleth a systemau llywodraethu aml-lefel yn Ethiopia a Nigeria.


Ori Wertman (1).jpg

Mae Dr Ori Wertman yn gynorthwyydd ymchwil ac yn ymchwilydd atodol yn y Ganolfan Astudiaethau Diogelwch Cenedlaethol ym Mhrifysgol Haifa, Israel.
Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys gwrthdaro Arabaidd Israel; Cysylltiadau rhyngwladol; gwrthderfysgaeth; damcaniaeth gwarantiad; gwleidyddiaeth Israel. Mae Ori yn ysgrifennu blog rheolaidd ar gyfer The Times of Israel. Gweler proffil Google Scholar Ori.


Ian Pepper (1).jpg

Yr Athro Ian Pepper, Athro mewn Plismona

Mae Ian yn gyn brif ddarlithydd, uwch ddarlithydd, hyfforddwr heddlu, Ymchwilydd Lleoliad Trosedd (CSI) a swyddog olion bysedd. Mae wedi bod yn arweinydd tîm yn y Ganolfan Hyfforddi Genedlaethol ar gyfer Cymorth Gwyddonol i Ymchwilio i Droseddau ac mae wedi cynllunio a darparu addysg a hyfforddiant i ymchwilwyr lleoliadau troseddau a swyddogion heddlu ledled y byd. Gyda diddordebau ymchwil rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn canolbwyntio ar addysg uwch yr heddlu, gwirfoddolwyr o fewn plismona, cyflogadwyedd ac ymchwilio i leoliadau trosedd, mae Ian wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau cyfnodolion. 

Academyddion PDC

Sarah Leonard (1).JPG

Yr Athro Sarah Leonard, Athro mewn Diogelwch Rhyngwladol

Mae gan yr Athro Leonard brofiad ymchwil sylweddol mewn terfysgaeth a gwrthderfysgaeth, yn ogystal â rheoli ffiniau a mudo. Mae wedi dysgu diogelwch rhyngwladol, mudo, diogelwch ar y ffin, lloches a mudo, yr Undeb Ewropeaidd a llawer o bynciau eraill ac mae wedi cyhoeddi'n eang yn y maes hwn.

Helen Martin (2).jpg


Helen C Martin, Rheolwr Pwnc Academaidd ar gyfer Gwyddorau'r Heddlu a Diogelwch
Diddordebau ymchwil: mewnfudwyr a'u canfyddiadau a'u disgwyliadau; diogelwch a diogeledd myfyrwyr.


Daniel Welch (1).png


Daniel Welch, Darlithydd
Diddordebau ymchwil: boddhad dioddefwyr a cham-drin domestig yng Nghymru.

Hannah Combs_32836.jpg


Gwasanaethodd Hannah Coombs fel heddwas gweithredol am dair blynedd ar ddeg, gan gyflawni sawl rôl gan gynnwys ymateb a phlismona cymdogaeth; hyfforddi ac addysgu recriwtiaid newydd a chyflwyno cwricwlwm cyn-ymuno’r Coleg Plismona


Gareth Cuerden, Police PhD


Dr Gareth Cuerden, Uwch Ddarlithydd
Diddordebau ymchwil: adrodd am droseddau casineb a chael gwared ar y rhwystrau i riportio troseddau casineb.


Jay Dave


Jay Dave, Darlithydd ac ymgynghorydd, yw cyn Uwcharolygydd Heddlu De Cymru ac un o uwch swyddogion lleiafrifoedd ethnig Heddlu De Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o gynllunio gweithredol, gwrthderfysgaeth a chynllunio at argyfwng


Mike Edwards (1).jpgMike Edwards, Uwch Ddarlithydd
Diddordebau ymchwil: deddfwriaeth a pholisi gwrthderfysgaeth; cudd-wybodaeth ddigidol ac ymchwiliadau; gweithrediadau cudd-wybodaeth a diogelwch; rheoli risg a diogelwch


Allison Turner (1).jpg


Allison Turner, Darlithydd mewn Plismona a Diogelwch
Diddordebau ymchwil: effaith y radd blismona newydd ar ddiwylliant yr heddlu


Clive Perry (1).jpg


Clive Perry, Darlithydd Rhan Amser
Diddordebau ymchwil: diogelwch cymunedol a datblygiad staff.


Huw Smart (1).jpg


Huw Smart, Darlithydd Rhan Amser


Dr Dean Whitcombe (1).jpg

Dr Dean Whitcombe, a Hydra Minerva/ Gweithredwr Ystafell EfelychuCharles Hydra


Charles Hawkins, Hyfforddwr Technegol Hydra Minerva / Ystafell Efelychu


Roger Phillips, Policing


Roger Phillips, Darlithydd mewn Plismona a Diogelwch
Diddordebau ymchwil: plismona ffyrdd a gweithgareddau'r heddlu

Athrawon / Cymrodyr gwadd

Myfyrwyr ymchwil

  • Sarah Greening, Doethur mewn Athroniaeth (PhD): Assess the Role of Police Community Support Officers (PCSOs) Within Current International Methods of Community Policing
  • Nick McLain, Doethur mewn Athroniaeth (PhD): The Relationship Between Policing Activity and Public Confidence in the Police: A Case Study of Gwent Police
  • Shiraz Hassan, Doethur mewn Athroniaeth (PhD): An Analysis of Turkish Foreign Policy Paradigms -From Former Western Centrism to Middle Eastern and Asian Centric Polity
  • Daniel Welch, Doethur mewn Athroniaeth (PhD):  A Critical Evaluation of Police Policy Implementation and Victim Satisfaction of Domestic Abuse in Wales
  • Julia Williams, Doethur mewn Athroniaeth (PhD): Criminal exploitation and the trajectories of missing young people
  • Courtney Childs, Doethur mewn Athroniaeth (PhD): A Critical Examination of the Use of Police Special Constables in the COVID-19 Pandemic
  • William Kingsberry, Meistr drwy ymchwil: The human impact of continual resource reduction projects on the PSNI operational policing model within the Belfast policing district: A critical examination of 'value' perceptions by front line officers
  • Lauren Griffin, Meistr drwy ymchwil: The Black Lives Matter Movement: A Policing Perspective in Gwent